hacked by king almafia hacked by king almafia
Menu

Discographies

UNDER DOGMA

2
Release Date: December 2, 2015
Available now on:

UNDER DOGMA / ԱՆԴՐԴՈԳՄԱ

Zara Gevorgyan – Vocals
Heno Grigoryan – All Guitars
Vardan Grigoryan – Bass Guitar, Keyboard
Derik Vardumyan – Drums ,Percussion, Vocal
Serge Melkonyan –Keybords

Music composed by Heno Grigoryan
Lyrics by Zara Gevorgyan
Produced by Vardan Grigoryan
*Black – Growling/screaming vocals by Vardan Araqelyan
*Black – Lyrics by Zara Gevorgyan and Vardan Araqelyan
*Ավազե հովազ/Sand Leopard – Lyrics by Violet Grigoryan

Recorded at “Dogma” Studio by Vardan Grigoryan and Serge Melkonyan
Mix and Mastering by Serge Melkonyan
Photo & Design by Artashes Stamboltsyan
© & ⓟ 2013 DOGMA . All rights reserved.

 

““Under Dogma” is a CD you’ll be listening to and remembering for quite some time – the uniqueness and atmosphere of this music, and the beautiful way it is delivered will ensure that. But you’re going to have to hear it and experience it for yourself. Actually, that really is the bottom line”. FEMME METAL WEBZINE / Italy

 

LYRICS

1. ԱՎԱԶԵ ՀՈՎԱԶ / SAND LEOPARD

Ո՞վ քեզ կանչեց ծովից,
Ո՞վ քեզ կանչեց նորից օդից, հողից,
Ո՞վ քեզ տվեց անուն,
Ո՞վ քեզ փչեց ամուր, տվեց քամուն:

Դու’, իմ կարմիր հովազ,
Սիրուն, վայրի ծովազն արագավազ,
Նիրհուն ավազներից
Թաքուն ոտքի ելար՝ լոպազ-լոպազ:

Ավազե կարմիր հովազ, հեյ, հեյ, հեյ հեյ, արագավազ,
Ավազե վազան գազան, հեյ, հեյ, հեյ հեյ, կրակամազ,
Ավազե ուլունքներով հատ-հատ, հատ-հատ շարված հովազ,
Ավազե ուլունքներով հատ-հատ, հատ-հատ կթափվես ցած:

Քեզ ծնեց մի քամի, ցունամի,
Քեզ փչեց մի քամի, քամի,
Դու կարմիր հովազ չես, ավազ ես,
Մատներիս միջից սահում ես:

Ավազե կարմիր հովազ,
Զավզակ ես ու զուտ երազ,
Ավազե կարմիր հովազ,
Զավզակ ու լոպազ ես:

Ավազե կարմիր հովազ, հեյ, հեյ, հեյ, հեյ…

SAND LEOPARD

Who called you from the sea?
Who called you again from the air, from the earth?
Who gave you a name?
Who strongly blew at you and gave you to the wind?

You, my red Leopard,
Beautiful, wild and fast sea-leopard,
You secretly rose from dormant sands
Boastfully.

Red Sand Leopard, hey, hey,swift-footed,
Sandy wild runner, hey, hey, fire-haired,
Leopard of sand-beads strung one by one.
You will fall down in sand-beads one by one.

A wind bore you, a tsunami,
A wind blew you.
You are not a red Leopard, you are sand,
Slipping through my fingers.

Red Sand Leopard,
You’re a chatterbox and merely a dream.
Red Sand Leopard,
You’re a chatterbox and a boaster.

Red Sand Leopard, hey, hey…


2. Ո՞Վ Է ՏԵՍԵԼ / WHO HAS SEEN?

Հոգին՝ ամպերի մովերին,
Հոգին ո՞վ է տեսել:
Սիրտը՝ անուրջե ծովերին,
Սիրտը ո՞վ է տեսել:

Փերիները սարի ծերին երգ են ասել,
Նրանց ո՞վ է լսել,
Սիրածներին տարել գերի, սեր են արել,
Նրանց ո՞վ է տեսել:
Ե՜ս…

Հոգին՝ ծառերի շվաքին,
Հոգին ո՞վ է տեսել:
Սիրտը՝ զմրուխտե կանաչին,
Սիրտը ո՞վ է տեսել:

Հովիվները սարի ծերին շվի ածել,
Նրանց ո՞վ է լսել,
Սիրածներին տարել գերի, սեր են արել,
Նրանց ո՞վ է տեսել:
Ե՜ս…

Երկնել երկիրն ու երկինքը,
Երկնելն ո՞վ է տեսել:
Շիկնել տղան ու աղջիկը,
Շիկնելն ո՞վ է տեսել:

WHO HAS SEEN?

The soul is in the wisps of clouds.
Who has seen the soul?
The heart is in the dreamy seas.
Who has seen the heart?

Fairies on the hill have chanted.
Who has heard them?
They’ve taken their lovers hostage, made love.
Who has seen them?
I have!

The soul is in the shades of trees.
Who has seen the soul?
The heart is in the emerald green.
Who has seen the heart?

Shepherds on the hill have played a pipe.
Who has heard them?
They’ve taken their lovers hostage, made love.
Who has seen them?
I have!

The earth and the sky is born.
Who has seen the birth?
The guy and the gal have blushed.
Who has seen them blushing?

3. ՈՒ՞Մ ՀԱՄԱՐ ԵՍ / WHO ARE YOU FOR?

Աղջի’, մազերդ հուսել, երկար թողել, ու՞ր ես հուսել,
Ու՜մ համար ես հուսել, ու՜մ համար ես, ում…

Աղջի’, ոտդ կախ գցել, բոբիկացել, կախ ես գցել,
Ու՜մ համար ես բոբկացել, ում համար ես, ում…

Աղջի’, ձեռիդ թել կապել, զուր ես կապել, ու՞ր ես կապել,
Ու՜մ համար ես թելը կապել, ու՜մ համար ես, ում…

Աղջի’, արի՛, պի՛տ գնանք, քեզ են սպասում, պիտի գնանք…
Աղջի, քելե՛, պիտ գնանք, ու՞մ ես սպասում, պիտի գնանք…

WHO ARE YOU FOR?

Hey girl, you’ve braided your hair, kept it long.
Why have you braided your hair?
Who have you braided it for?
But to whom you belong now… Whom?

Hey girl, you’re deliberately hanging around –
You have bared your feet and don’t take the step.
Who have you bared them for? But to whom you belong now …Whom?

Hey girl, you’ve hand-tied a ribbon, all in vain. Why have you hand-tied it?
Who have you tied it for? But to whom you belong now …Whom?

Hey girl, come, we must go, they’re waiting for you, we must go…
Hey girl, walk, we must go, who are you waiting for? We must go…

4. ՍՊԱՍՈՒՄ / EXPECTATION

Երբ փայլեն նորեն իմ աչքի ցոլեր,
Երբ ինձմե տանեն էությանս հոլեր…
Երբ հոգվույս վրա նա հոգին տիրի,
Երբ մեկն իմ մեկի միտքը կատարի…

Ա՜խ, եթե ես քամի, դու քամի լինես,
Գամ, ու գաս օդով, իմ օդին տիրես…

Մութ ու մուժն իջել, իրար են առել,
Իմ սև-ջուր աչեր հեռուն են հառել:
Ջրեր կհոսեն, հավքեր կլսեն,
Ծառերն իմ հոգու ձայնով կխոսեն:

Արևոտ առավոտ լուրով կբուրի,
Իմ հոգի կարոտ, մի քիչ համբերի:
Մի քիչ համբերի, մի քիչ համբերի,
Կգա, կբերի համը համբույրի…

Մի քիչ համբերի… մի քիչ համբերի…

Առավոտ բարի, համը համբույրի
Առ քո մոտ պահի. էլ չեմ համբերի…

EXPECTATION

When my eye luster glitters again,
And I radiate with pieces of my essence…
When his soul possesses that of mine,
When one realizes the wish of my “one”…

Oh, wish I were a wind, you were a wind,
I would come, you would come on the air
And own my own air…

Dark and dim have ridden down and embraced one another.
My black eyes full of water have stared off into the distance.
Waters flow, birds listen,
Trees speak with the voice of my soul.

The sunny morning smells tidings.
My missful soul, a bit more patience,
A bit more patience, a bit more patience –
He will come and bring the taste of a kiss…

A bit more patience, a bit more patience…

Kind morning,
Keep the taste of the kiss on you
For I won’t be patient anymore…

5. MELANCHOLY

Hey you, my old friend, where you come from?
You save all my words, you count my wrongs.
Spare me, that I may not sigh sans tears.
Grant me with the heart, chase away fears.

Hey you, my old friend, where do you go?
You take the echo, you take my voice.
Hardened is my mind, give me your grace.
Cloudy are my eyes, give me your face.

My time, my old friend, stay with me.
Downpour is the night, stay with me.
I can feel, I can feel you…

You… where do you go… oh, where do you go?
Stay with me,
For another day will surely come…

Oh, away, away another day will erase the way,
The way another day comes forth.

6. BLACK

– Why are you so sad, ferine?
Colours in your eyes,
Colours in your dreams.
Have you seen the life marine?
Colours in your eyes,
Colours in your dreams.

– All that I have is loneliness.
Life is swallowed by nonsense.
Emptiness devouring from within
To take out my will.
Sickness minds. Weakness look .
Slowed breath. Suffocate
Lifeless colours of my eyes.
Broken figures in my dreams.
Endless sorrow is my state.
World that I see is black…

– Have you lost your mood, was hewed?
Have you seen the morning dew?
Colours in your eyes,
Colours in your dreams.
Why are you so sad, alone?
Find light in your eyes.
Find it in your dreams…

7. ՀՈՐԻ-ԼՈՐՈ / HORI-LORO

Սերմերը՝ բուռ-բուռ, ակոսը՝ լուռ-լուռ,
Հողից գոլորշին փարվում է:
Արտերին՝ օրոր, մեծանան օրով,
Նրանց շուքը մեզ համար է:

Հորի-լորո, հորի-լորե, նրանց շուքը մեզ համար է:
Հորի-լորո, հորի-լորի, թող, որ սիրտս նկարեմ հողին:

Հասկերը՝ դող-դող, հունձքերը՝ տող-տող,
Սև ունքերիդ կեռ մանգաղով:
Խուրձերը՝ շաղ-շաղ, ալյուրը՝ մաղ-մաղ,
Թող, որ քո հացին ես աղ դառնամ:

Հորի-լորո, հորի-լորա, թող որ քո հացին ես աղ դառնամ,
Հորի-լորո, հորի-լորա, հացի պես համով տղա:

Հորի-լորո, հորի-լորի, թող, որ սիրտս նկարեմ հողին:
Հորի-լորո, հորի-լորի, քո հացը մեր սիրո համն ունի:

HORI-LORO

Sowing seeds handful by handful, grooving silently,
Lulling the fields – let they grow day by day,
Their shade is for us.

Hori-loro, hori-lora, their shade is for us.
Hori-loro, hori-loro, let me draw my heart on the soil.

Spikes trembling, reaping line by line
With the grapple hook of your black eyebrows.
Sheaves glistening, flour sifting,
Let me be the salt for your bread.

Hori-loro, hori-lore, let me be the salt for your bread.
Hori-loro, hori-lore, a boy as tasty as bread.

Hori-loro, hori-loro, let me draw my heart on the soil.
Hori-loro, hori-lori, your baked bread tastes with our love.

8. ՈՒՐԱԽԱՑԱՆ / JOYSPREAD

Հեյ ծափ, իմ պստիկ-մստիկ,
Հեյ ծափ, ծափի թաթ-թաթիկ,
Հեյ ծափ, իմ պուճուր-մուճուր,
Հեյ ծափ, արի տոտ-տոտիկ:

Երկնքից իջել է արևի շողը ցած,
Ամպերից պոկվել է շատ անուշիկ հեքիաթ:
Մոտ արի, նստենք ծիածանի տակ,
Մոտ արի, իջնենք ծովերն անհատակ:

Հեյ ծափ, իմ պստիկ մստիկ…

Պույ մուկը տռուզ է, կերել է մեծ կոկոս,
Ճոն փիսոն վռազ է: Ա՜խ, ու՞ր է էն Կիկոս:
Մոտ արի, երգենք մնան զարմացած,
Մոտ արի, որ անենք ուրախացան:

Հեյ ծափ, իմ պստիկ-մստիկ…

JOYSPREAD

Hey clap, my itsy-bitsy,
Hey clap, clap hand-little handsies,
Hey clap, my teensy-weensy,
Hey clap, come tot-tottering.

The sun ray has come down from the sky,
A sweet fairytale fell from the clouds.
Come close, let’s sit under the rainbow.
Come close, let’s dive into the bottomless seas.

Hey clap, my itsy-bitsy…

The Puy Mouse is fat, he ate a big coconut.
The hat craftsman Cat is in a hurry.
Uh, where is that Kikos?
Come close, let’s sing to amaze everyone,
Come close, let’s spread joy.

Hey clap, my itsy-bitsy…

9. ARGUMENT

I see only frames around,
I can’t follow their commands,
Where to go? Where to hide?
They’re taking me apart.

I see only stonelike mouths,
Am still able to ignore.
Ways are narrow, walls are high,
Making all my movements tight.

River, river, keep on flowing, river.
River, river, river, keep on moving, river.
River, river, keep on flowing, river.
River, river, river keep me moving, river.

I have no… I have no boundries…
I see no … I see no boundries…

River, river…

I don’t have any reason to undergo,
Live in a sheltered prison, breathing no more…

River, river…

Leave me, I am unstable,
Conceal your “musts”,
Find me deep on my channel,
Escape my blast.

10. FALLING

My whole cutting into two,
My soul putting into a new.
Hating my false desires,
Tempting my fate and others’.
Deep sigh and I am undone,
Sip try and all the years gone.
Falling, I am falling.
Pray for I am falling.

Falling into a million pieces,
Falling into life.
Falling into a million faces, pages, broken traces…
I know, I know
All sins come alive…

My fight taking the last end.
Hoping this is the right hand.

Album Review

"Duality is again the core of Dogma: ethnic and modern, acoustic and heavy, light and darkness, ancient and contemporary. This is certainly not the heaviest record you’ll hear this year, yet it bursts with generosity and creativity. You could do worse than let this little gem pass you by".
- NO CLEAN SINGING / USA