Dogma Dogma
Menu

Discographies

NA NE

12p_CD_booklet
Release Date: May 15, 2021
Available now on:

NA NE / ՆԱ ՆԵ

Zara Gevorgyan – Vocals
Heno Grigoryan – All Guitars
Vardan Grigoryan – Bass Guitar, Keyboard
Gor Avetisyan – Drums, Percussion

Music composed by Heno Grigoryan
Lyrics by Zara Gevorgyan
Produced by Vardan Grigoryan

*Գարունը /The Spring – Featuring Arto Tuncboyaciyan

*Հողը /The Soil – Backing Vocals by Derik Vardumyan, Tigran Petrosyan, Serge Melkonyan

*Գետակը/The River – Second Vocal by Derik Vardumyan, backing vocal by Serge Melkonyan

Recorded at “Dogma” Studio by Vardan Grigoryan
Mix and Mastering by Serge Melkonyan, Karen Chilingaryan

Artwork and Album Design by Artashes Stamboltsyan
© & ⓟ 2016 DOGMA . All rights reserved.

LYRICS

1. ՀՈՂԸ / THE SOUL

Տամ շունչ, շունչը փռիր մեռած հանդին, լեռից անդին,
Թո՛ղ լավանա վերքդ խորին, թո՛ղ լավանա:

Տամ ջուր, ջրով ցողիր հողդ առատ, առ Արարատ,
Թո՛ղ հագենա սիրտդ վհատ, թո՛ղ հագենա:

Տամ հուր, հրով այրիր ահդ վարար, պահդ խավար,
Թո՛ղ լուսանա միտքդ արար, թո՛ղ լուսանա:

Վե՛ր ել, ա՛ռ գութանդ ու վարիր, արարիր,
Թո՛ղ նորեն շիվ տա բարին, թո՛ղ նորեն:
Վե՛ր ել, ա՛ռ երգերդ ու շաղիր ու շողիր,
Թո՛ղ նորեն հոգիդ տաղի, թո՛ղ նորեն:

Կանգնել են ժայռերը՝ կամար-կամար,
Կապել են թևերը՝ դալար-դալար,
Հառնել են դաշտերը՝ խումար-խումար,
Դառել են օրրան ինձ ու քեզ համար:

Դե՛, ե՛լ, տերը եղիր քո հողի, քո տեղի,
Տու՛ր ուժը քո հողի դողին, տու՛ր ուժը քո…

Կանգնել են ժայռերը` կամար-կամար,
Կապել են թևերը` դալար-դալար,
Հառնել են դաշտերը` խումար-խումար
Դառել են օրրան ինձ ու քեզ համար:
Ա՛ռ, տնկիր վազերը խաղողի,
Հար մարիր հույսերը ոսոխի:
Դե՛, ձայնե՛ք, տվե՛ք ձեն-ձենի,
Դե՛, զարկե՛ք, բռնե՛ք ձեռ-ձեռի:

Կանգնել են ժայռերը` կամար-կամար,
Կապել են թևերը` դալար-դալար:
Տե՛ս, հասել է արտը ցորենի,
Քեզ պարզել է ափը ծիրանի:
Դե՛, ձգի՛ր արմատդ հողին,
Դե՛, նորից գտի՛ր քո հոգին:

Կանգնել են ժայռերը` կամար-կամար,
Կապել են թևերը` դալար-դալար,
Հառնել են դաշտերը` խումար-խումար,
Դառել են օրրան ինձ ու քեզ համար:
Դե՛, ձայնե՛ք, տվե՛ք ձեն-ձենի,
Դե՛, զարկե՛ք, բռնե՛ք ձեռ-ձեռի:

Դե՛, կանգնե՛ք՝ ժայռերի պես՝ հոգով արևառ,
Դե՛, ելե՛ք՝ առեք ուժը հողից հոգեվառ:

[strong]1. THE SOIL[/strong]

I give you breath.
Spread it on the dead field, beyond the mountain.
May it heal your wound, let it heal!

I give you water.
Water your soil lavishly all the way to Ararat.
Let it quench your desperate heart, let it quench!

I give you fire.
Burn down your fear and brighten your darkness.
Let it brighten your creative mind, let it brighten!

Get up, take your plow and go create!
Let the Good sprout again, let it sprout!
Get up, take your songs and spread and shine!
Let your soul sing again, let it sing again!

The rocks stand arching their backs,
They are stretching their limbs.
Valleys resurrect, they stand dazzling,
Becoming a homeland for you and for me.

So, get up, be the master of your soil, of your place!
Let the ground thunder from your might, give your strength to it!

The rocks stand arching their backs,
They are stretching their limbs.
Valleys resurrect, they stand dazzling,
Becoming a homeland for you and for me.
Take and plant vines of grape
To kill the hopes of the foe!
Scream the call, unite your scream!
Slam your fists and join your hands!

The rocks stand arching their backs,
They are stretching their limbs.
Look, the fields of wheat have ripened,
Unveiling their apricot-colored rim to you.
Thus, stretch your root deep into the soil
To find your soul again.
So, stand like rocks with your soul touched by the Sun!
So, get up! Draw your strength from the spiritful soil!


2. ԳԱՐՈՒՆԸ / THE SPRING

Սարիցը գարունը իջել ա ինձ վրա,
Սրտումս արյունը եռում ա, ա՜յ տղա,
Խաղ կուզեմ, պար կուզեմ, էլ ի՞նչ ուզեմ, ա՜յ տղա,
Սիրտ բանամ, միտ բանամ, էլ ի՞նչ բանամ, ջա՜ն տղա:

Բառերդ՝ դիփ-շիտակ,
Աչք-ունքդ՝ հուր կրակ,
Շուրթերդ՝ ալ սուտակ,
Մեջք ունես` ձիգ, բարակ:

Սիրտս գցիր, ա՜խ, դողը,
Ես եմ քեզի առնողը,
Նստեմ անեմ թամաշա,
Քու ձեռիցը հալա-մաշա:

Ա՜խ, վարդի պես բացվել եմ,
Ա՜խ, բոլորին անցել եմ,
Ա՜խ, թե հիմի անց կենաս,
Ա՜խ, թե երեսն իմ տենաս:
է՜լ մտիցդ դուրս չեմ գա,
Է՜լ մոտիցդ տուն չեմ գա,
Է՜լ կողիցդ դեն չես տա
Է՜լ հոգուցդ վար չես տա:

Սարիցը գարունը իջել ա ինձ վրա,
Սրտումս արյունը եռում ա քո վրա,
Երգել կուզե՞ս, պարել կուզե՞ս, էլ ի՞նչ կուզես, ա՜յ աղջիկ,
Սիրտդ բանա, հոգիդ բանա, էլ ի՞նչ բանաս, ջա՜ն աղջիկ:

Արի ձորումը պարենք,
Բալի հորումը արբենք,
Մթին մի ճրագ վառենք,
Ծեգին մի հնար ճարենք:

Ամպը՝ մեզի հովանի,
Ճամփեն մեր նա մով անի,
էրկու սրտրեր՝ թևանի,
Կապի իրար, մեկ անի:

Գարունը վառում ա,
Ա՜խ, սիրտը իմ էրում ա,
Արունը եռում ա,
Ա՜խ, միտը իմ գերում ա:
Անունս գարուն ա
Անունս քո սրտում ա,
Անունս սիրել ես,
Անունին իմ տիրել ես:

2. THE SPRING

The spring has come down on me from the hill,
The blood in my heart is boiling, hey boy.
I want to sing, to dance. What else should I wish, hey, boy?
I’ll open my heart, my mind. What else should I open, dear boy?

Your words – straight and true,
Your eyes – a burning flame,
Your lips – a red ruby.
Your waist – tight and thin.

You made my heart shiver,
I am the one to marry you.
Let me marvel you,
I am crazy for you.

Oh, I’ve blossomed like a rose,
Ahead of everyone else.
Oh, I wish you pass by me,
Oh, I wish you see my face.
I’ll possess your mind from then on,
I won’t leave you from then on.
You won’t push me away from your side,
You won’t throw me out of your soul.

The spring has come down on me from the hill,
The blood in my heart is boiling for you.
Do you want to sing? Do you want to dance?
What else do you wish for, hey, girl?
Open your heart, open your mind.
What else shall you open, hey girl?

Let’s sing in the gorge,
Let’s drown in wine.
Let’s lit a torch when dark,
And find a way at dawn.

The sky will look upon us,
It will cast a shade on our path
And join two soaring hearts as one.

The spring is blazing,
It is burning my heart,
The blood is boiling,
It has captured my mind.
My name is Spring,
My name is in your heart.
You loved my name,
You possessed my name.

3. ՀՈՅ-ՆԱՅ / HOY-NAY

Երբ դու գաս ինձ նվեր բեր քո շնչից արև,
Խաղերը լազուրի, գարունքը Լալվարի:

Հոյ-հոյ-հոյ, մորմոքիր,
Հոյ-հոյ-հոյ, չմրսեմ,
Հոյ-հոյ-հոյ, օրորիր,
Հոյ-հոյ-հոյ, որ քնեմ…

Երբ դու գաս ինձ նվեր բեր քո շնչից արև,
Խաղերը լազուրի, գարունքը Լալվարի:
Երբ գաս, դու հետդ բեր հոգուց հանած ծիվեր,
Շողերը մետաքսի, զոլերը Արաքսի:
Տուր, որ ինձ քող անեմ, մուրազիս զով անեմ,
Հոգուս տապը մարեմ, սրտիս յուղը հալեմ:

Հոյ-հոյ-հոյ, մորմոքիր…
Հոյ-նայ, հոյ-հոյ, նայ-նայ…

Դայլայլդ ամբարեմ, երբ հավքերը լռեն,
Կրակդ վառ պահեմ, արևից վառ պահեմ:
Մարմինդ մարմարե մարմաջից կմանեմ,
Պատկերը քո լուսե կարոտից կհյուսեմ:

Հոյ-հոյ-հոյ մորմոքիր…
Հոյ-նայ, հոյ-հոյ, նայ-նայ…

3.HOY-NAY

When you come bring a sun from your breath,
Riffles of the azure, the spring in Lalvar.

Hoy-hoy, keep the fire, so I won’t get cold,
Hoy-hoy, rock me, so I fall asleep.

When you come, bring a sun from your breath,
Riffles of the azure, the spring in Lalvar.
When you come, bring bits out of your soul,
Bring beams of silk, curves of Araks river.

I will wear them as my veil,
I’ll comfort my dreams with them.
Let them calm the fire in my heart,
Let them quiet my soul.

Hoy-hoy-hoy…

I’ll keep your tweeting for when birds go silent,
I’ll keep your flame brighter than the Sun.
I’ll carve your marble body from a yearning,
I’ll weave your luminous face from my craving for you.

Hoy-hoy-hoy…

4. I…AM

Mellow down the bulb now when we don’t need it glow.
Open up the door that leads us so far below.

Going all around, falling in and out,
Leaning on tomorrow – all the same, just a game.
I am not who I am! Did you give me this name?

In a blink of an eye all is dimmed in a cry – Aaah!

Glances through the ashes of the reality.
Cases I have filled with hopes of what I could be.
Staring from the corner at me – my memories.
Bearing heavy curtains on them – my melodies.

Looking through the past I see the one like me…
– If you’re there, give me a sign, are you alive? – Aaah!

Did I let you change my world?
Did I ask for what you brought?

Well it’s time to revive the mine!

Անուշ ձայնիս դու չես դիմանա,
Հեռու-հեռուներից ես քեզ համար դառնամ երգ՝ մանանա,
Լսես՝ սիրտդ հիշի, դառնանա,
Փուշ ու փշոտ լեզուդ համն իմ ուզի,
Տեղս նա չիմանա:

Դոշիս խալը դու մի մոռանա,
Հեռու-հեռուներից կգա անուրջներում քո դիվանա,
Բռնել ուզես՝ կորի, վերանա,
Կամուկացում մնա հոգիդ,
Լալ ու անբառ նա հեռանա:

4. I…AM

….. ….. …..

You can’t withstand my sweet voice,
Far from afar I’ll become a song for you, a manna.
You’ll listen to it and your heart will remember and get bitter.
Your biting tongue will strive for me,
But won’t know where to find me.

Don’t forget the spot on my breast,
Far from afar it will visit you in your devilish dreams.
You’ll wish to catch it,
Dreams will vanish, disappear.
Ambivalence will possess your soul,
And you’ll leave mum and speechless.

5. NANE

Little Nane,
She was sweet and kind.
Little Nane,
She was clean and white.
Little Nane,
A long way behind.
Little Nane,
Flourishing and bright.

But she was caught in storm,
Lost her way, lost her home,
Not a man to lean on,
Naked and alone.

Empty walls, deeper falls,
Gloomy roads, fully holes.
Fighting off misery,
Drifting over history.

Who will now take care of you,
Little beauty?
Who will give his dress to you,
Little cutie?

Wretched and petrified,
Blighted and horrified,
Prayers said in her mind,
Hoping for a light to find.

Oh, my dear Lord, do you see her cry?
Do you have remorse for what you have allowed?
Oh, my dear Lord, where is your reply?
Will you blame the sinner?

Alone, she is alone…
Will she ever return home?

Don’t give up, I’m with you,
Leave the grudge fretting you,
You can stand, you can smile,
Not on Him alone rely!

I will now take care of you,
Little beauty!
I will give my dress to you,
Little cutie!

Now revive, I’m with you,
Keep the strength, that’s in you!
Try to stay proud and high,
Spread your light that’s so benign!

Oh, my dear Lord,
Do you see her raise
Full of hope?!
Oh my dear Lord,
This did you aspire,
To make her strong?!

Little Nane,
She is clean and white.
Little Nane,
She is now strong and bright…

6. SILENCE

Silence, patience,
Listening to my inner belief – conscience.
Thinking twice, speaking wise,
Clarity to resist, to reduce tension.
Peaceful mind, so refined…

Bussing, fuzzing all around in my head, screaming loud,
Keeping cheating, reaping all I found, what I found.
Dizzy-busy faces,
Witty-bitty graces,
Horny-corny places.
Can I just slip out and disappear?
How to be? Where to be? Why to be? What to be? Who to be?

I can stand higher than all of them,
I can afford not being fake!
A little effort to do my step,
A little better to get!

Staying calm… How hard it is
To gain back my bliss!
Silence, patience,
Elevating my soul in a serene motion.

Bussing, fuzzing…

Oh, how hard I’m trying now
To gain back my bliss.
Silence, patience,
Listening to my inner belief – conscience.

…. How hard it is to gain back my bliss.
Silence, patience,
Elevating my soul in a serene motion.
Shshshsh…..

7. FOXY

Morning sight shedding light on my face,
Glass of wine – I am fine, have no mace.
Crawling lure to be sure you are here.
Calling out in a doubt – can you hear?

You know how much I hate
Burning traces of your trait,
Though when I am with you,
I’m your drug when you are blue.

I’ll embrace you kindly throughout the lifetime you give to me,
I’ll impress you highly when you do not expect it from me.

I can’t stand your cigarette smoke,
Taste of bear on your tongue,
Though I think to break through,
I get drunk from kissing you.

Though I’m using many “I”s, you do feel I am nice – I’m caring.
My devotion – as a sacrifice totally on the house – I’m paying.

I’m begging for some tolerance – understanding me.
I’m asking to indulge my whims, coz you’re needing me.

Slyly move, wily groove, creeping tricky to behoove you, my dear,
Charming auburn to allure you in a maze, set ablaze, to amaze.
Only we, only you – elation you never knew, oh my dear.

I’m every merit in you
If not counting one or two,
You’re all merits in me,
If not counting two or three.

Give me all that you have,
Give me more than you can have.
Give me all that you are,
Give me more than what you are.

8. ԳԵՏԱԿԸ / THE RIVER

Գետակը զիլ վազում է, նազ գալիս,
Ափի քարը խուտուտ է տալիս,
Հատակը լի ավար ու քար առած՝
Սահում է նա քամուն ընդառաջ:

Պարապ ու սարապ ու պարապ ու սարապ է, ռա-պա-պամ
Պարապ ու սարապ ու պարապ ու սարապ, պա-պամ…

Կուժ ու կուլա առնեմ գնամ մոտը,
Մի կում անեմ, փոխեմ իմ օդը,
Փարվեմ ափի կանաչ, սիրուն խոտին,
Քնեմ անուշ-անուշ էս տոթին:

Պարապ ու սարապ …

Վարարահուն, բարալիկ մի առու
Խաղ է անում թփերի հետ դալարուն,
Թե համոզես, կտանի քեզ հեռու`
Ծիփ ու ծփան ջրերով իր վարարուն:

Զար ու զըրընգ, գնա հասիր քո ծովին,
Զիլ ու զուլալ քո ծովի ափերին:
Զար ու զըրընգ, գնա մտիր քո ջրեր,
Զիլ ու զուլալ ջրերիդ ալիքներ:

Վարարուն, վարարուն, վարարուն քո սրտում
Գորովեմ հոգին իմ, գորովեմ,
Թավալուն, թավալուն, թավալուն քո գրկում
Բոլորեմ օրերս, բոլորեմ…

Գալարուն, գալարուն, գալարուն քո խորքում
Փարատեմ գիշերս, փարատեմ…
Պարարուն, պարարուն, պարարուն քո բովում
Նորոգեմ հուշերս, նորոգեմ…

Զար ու զըրընգ, գնա հասիր քո ծովին….

Ամեն քարի, սարի, թփի տակը
Գլոր-մլոր մի երգ է հյուսել,
Ծառ ու ծաղիկ, մոռ ու մամուռ բակը
Ջրիկ-մրիկ իր պարն են տեսել:

Պարապ ու սարապ …

Վարարահուն բարալիկ մի առու
Խաղ է անում թփերի հետ դալարուն,
Թե համոզես, կտանի քեզ հեռու,
Ծիփ ու ծփան ջրերով իր վարարուն:

Զար ու զըրընգ, գնա հասիր քո ծովին…

Վարարուն, վարարուն, վարարուն քո սրտում …

Հեյ-վա~խ, ես էլ քո պես` գիժ ու խելառ,
Ափերը քո բաց, ինձ էլ հետդ տար:
Հեյ-վա~խ, ես էլ քո պես` գոռ ու համառ,
Թևերը քո բաց, քու՜յր իմ, սիրաբար:

8. THE RIVER

The river is running, whirling around,
Tickling the shoreline,
Embracing a bunch of stones and treasures on its bottom,
Flowing against the wind.

I’ll take a jug and go to the river,
I’ll take a sip, I’ll take a breath.
I’ll throw myself on the river-bank green,
And will take a sweet nap in the sun’s heat.

Swirly slim creek twirls,
Playing with fresh green.
If you wish, it’ll take you far afield
Atop of its curly waters.

Jingle-jangle, go reach your sea,
Go reach your nimble and clear shores.
Jingle-jangle, go enter your groove,
Enter your nimble and clear waters.

I will caress my soul in your twirly-swirly heart.
I will live my days in your rolling cuddle.
I will ease my night in your whirly deep.
I will heal my memories.

She weaved a song rolling around
Every rock, every hill and bush.
She danced through trees and flowers,
Through moss-covered green alleys.

……………

Oy-vey, just like you I am crazy and wild,
Open your shores and take me with you.
Oy-vey, just like you I am proud and tenacious,
Spread your loving arms, my fair sister!

9. ԴՈՒ ԼՍՈՒՄ ԵՍ / DU YOU HEAR

Չէ՞ որ դու լսում ես,
Լսիր, ես խոսում եմ,
Նայիր, ես վազում եմ,
Վազիր, ես հասնում եմ:
Չէ՞ որ դու լսում ես,
Լսիր, ես խոսում եմ:

Ամուր կապված մի ճոպան,
Դու՞ ես, թե՞ դու չես վրան,
Լարախաղաց, թե՞ չոբան,
Դու չե՞ս, թե՞ դու ես վրան:

Քո թրծված մտքերը
Այլ հեղինակից են,
Քո ծեծված բառերը
Անտեր հասցեից են:
Ի՞նչ է քո ուզածը,
Չունես քո ստեղծածը,
Ես արդեն գոռում եմ,
Չէ՞ որ դու լսում ես:

Օդից կախված ձիգ լարեր,
Որ քեզ ստիում են պարել.
Ձեռ ունես՝ ծափ չի տվել
Բառ ունես՝ խոսք չի դառել:

Ականապատ գետին, զգույշ քայլիր` չպայթես, տրաքես:
Ականապատ երկինք, զգույշ անցիր, որ չայրվես, չվառվես:

9. YOU HEAR

You hear, don’t you?
Listen, I am speaking.
Look, I am running,
Run, I am reaching.
You hear me, don’t you?
Listen, I am speaking.

A snugly tied rope.
Is it on you? Are you on that leash?
Tightrope walker or a sheepman?
You are not on that rope, are you?
Your honed thoughts
Belong to a different author.
Your corny words
Come from non-existing address.
What is that you want?
You haven’t created a thing!
I’m already screaming.
You hear me, don’t you?

Tight ropes hanging from the sky
Make you dance.
You have a hand that never clapped.
You have a word that never turned into a speech.

A mined ground, walk cautiously not to explode and shatter.
A mined sky, pass cautiously not to burn down.